Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Jóllehet a televízió nem önálló mûvészeti ág, a kultúra és az információ terjesztésében kulcszerepet játszik. Franciaországban ennek ellenére nem a legmegfele­lõbb módon teljesíti ezt a feladatát.

A televízió évtize­deken át állami ellenõrzés mellett mûködött, a meghu­nyászkodó és belsõ cenzúrát elszenvedõ mûsorok nem vonzották a tehetségeket, és a színvonalas programok­hoz elengedhetetlen feltételek sem voltak adottak.

Az állami monopólium mára megszûnt, egyes csatornák magántulajdonba kerültek, minek következtében a té­lé napjainkban szabadabb és merészebb hangvételû is. Ezzel egyidejûleg a mûsor lesüllyedt a középszerûség szintjére; a reklám érdekében ugyanis a csatornák mindent elkövetnek a díjszabás alacsony szinten tartá­sáért, és ez csak a legalacsonyabb közízlésnek megfele­lõ programok bemutatását teszi lehetõvé.

A háború utáni televízió az Információs Miniszté­rium vagy éppen egyenesen a miniszterelnök hatáskö­rébe tartozott. A Negyedik Köztársaság éveiben a kor­mányellenes hírek bemondását általában nem engedé­lyezték. De Gaulle elnöksége alatt tovább romlott a helyzet, ekkor ugyanis rendszerhû személyek kerültek a tévécsatornák vezetõ pozícióiba.

Akkoriban a gazda­sági és politikai kérdésekkel foglalkozó mûsorokkal kapcsolatban elõzetesen egyeztetni kellett az illetékes minisztériumokkal, és a hírmûsorokban a kormány­zatról csak pozitívumok hangozhattak el. El kell azon­ban ismerni, hogy Malraux-nak köszönhetõen a kultu­rális programok aránya jelentõsen megnõtt, többórás mûvészeti és történelmi mûsorokat mutattak be.

A meglehetõsen gondolatszegény televízió a jellegzetes francia didaktikus módszert követte; a kereskedelmi csatornákkal folytatott verseny hiányában a nézõkö­zönség legnagyobb részére jellemzõ sekélyes ízlésnek nem kellett engedményeket tennie, és amerikai „limo­nádé” alig-alig került a képernyõre.

A liberális és baloldali rendezõknek és a technikai szakembereknek azonban határozottan elegük lett eb­bõl az irányvonalból. A helyzettel való szembenállásuk az 1968 májusi események során került felszínre; a te­levíziósok puccsot hajtottak végre, és néhány napon át azt mutattak be a képernyõn, amit akartak. A kormány azonban visszavágott: hatvannál is több rádióst és té­vést bocsátottak el állásából.

Ezzel együtt azonban a szükséges konzekvenciákat is levonta: Pompidou és Giscard elnöksége alatt többször megpróbálták a tele­víziót liberalizálni, az állami monopólium megszünte­tésére azonban nem került sor. Az élõ vitamûsorokba ellenzéki, sõt kommunista vezetõk is meghívást kap­tak; megszûnt a minisztériumok közvetlen beleszólásának gyakorlata; a televíziós nagyvállalatot Giscard három különálló televíziós hálózatra osztotta fel, ame­lyek továbbra is az állam tulajdonában maradtak, de versenyhelyzetbe kerültek egymással, költségvetésük nagy része pedig a reklámokból került ki.

Mitterrand egy lépéssel továbbment: létrejött a televíziós egyen­súlyt és objektivitást ellenõrzõ és biztosító Fõfelügye­let. A programok ezt követõen érdekesebbek lettek, a televízió egyre több dolognak járt utána, nyitottabb volt a kisebbségi problémákra, és a vezetõségének tag­jai között már nemcsak kormánypártiak foglaltak he­lyet.

Belsõ szerkezete egyre inkább a német Proporz­ rendszerhez kezdett hasonlítani: a vezetõ tévés pozí­ciókból minden parlamenti párt arányosan részese­dett. Mitterrand két magánkereskedelmi csatorna ala­pításához is hozzájárult (és ebben a kétes olasz mintát követte), megszegve ezzel a szocialisták korábbi ígére­tét, azaz hogy a monopólium megszüntetése nem jár majd együtt a program minõségének csökkentésével, sem a nagyvállakozásoknak való kiszolgáltatottsággal. Miniszterelnöki beiktatása után Chirac még ennél is továbbment, ekkor került sor a legfõbb állami tévétár­saság, a TF1 privatizációjára, amelynek vásárlói között ott volt például a brit sajtómágnás, Robert Maxwell is.

Jelenleg hét francia televíziós társaság létezik, közü­lük négy állami, három pedig magánkézben van. Az el­sõsorban játékfilmeket és sporteseményeket sugárzó tévécsatornának kb. 3 millió elõfizetõje van, és mûkö­dik egy állami tulajdonban lévõ, helyi adókat sugárzó hálózat is. A nézettségi szám tekintetében a TF1 veze­ti a listát, messze megelõzve a jelenleg is állami tulaj­donban lévõ Antenne 2-t, amely komolyabb programo­kat kínál.

Anyagi támogatás hiányában a saját produk­ciók gyártása valamennyi társaságnál szinte teljesen hiányzik, és a nézõknek be kell érniük az olcsó, fõleg amerikai szappanoperákkal.

Ennek oka abban kere­sendõ, hogy a televíziós társaságokhoz a reklámokból és elõfizetési díjakból befolyó bevétel az igazán jó mû­sorra nem elegendõ. A saját gyártású tévéjátékok - ha egyáltalában vannak - általában nem túl jó színvona­lúak.

A politikai és irodalmi vitamûsorok viszont való­ban tág teret nyújtanak a szenvedélyes francia vitastí­lus kibontakozásának; ritkán láthatunk azonban a je­len problémáit feltáró dokumentumfilmeket. A televí­zió ma már korántsem olyan álszemérmes, mint a haj­dani idõkben, a képernyõn megjelenhet a meztelenség, sõt idõnként olyan érzékeny problémák is nyilvánossá­got kapnak, mint az AIDS vagy a homoszexualitás.

A televízió tehát közvetlenebb kapcsolatban van a nézõ­közönséggel, de a kulturális mûsorok - ellentétben a de Gaulle alatti évek mûsorpolitikájával - messze le­maradnak a könnyû szórakozást ígérõ mûsorok mö­gött.

A francia televíziót ma már nem tartják ugyan pó­rázon, de még mindig hiányzik a szükséges profizmus és a hagyományos háttér; az új munkatársak képzése és kiválasztása véletlenszerûen történik, a vezetõ pozí­ciókban ülõ szakemberekbõl és producerekbõl pedig hiányzik a franciákra a mûvészetekben és az iparban oly jellemzõ hivatástudat és elkötelezettség.

Az utóbbi évek ígéretes fejleménye az 1990-ben beindított több­nyelvû Sept csatorna, amelyet a német és a francia kor­mány támogatott. A Sept kizárólag kulturális prog­ramokat sugároz és közszolgálati televíziónak járó tá­mogatást kap. Mindenesetre ironikus, hogy az oly­annyira lebecsült államnak kellett közbelépnie annak érdekében, hogy a kereskedelmi televíziózás útvesztõi­bõl legalább á francia televízió egy darabkáját ki tudja szabadítani.

A rádióban kissé más a helyzet. A fõbb állami tulaj­donú rádióállomásokkal párhuzamosan már évtize­dek óta olyan kereskedelmi adók is - Europe 1, Radio Monte Carlo és Radio Luxembourg - sugároznak adást, amelyek az országhatáron kívül mûködnek, és nem részei az állami monopóliumnak.

Ma mintegy 800 kisebb rádióadó mûködik az ország területén; ezeket a legtöbb esetben a városi önkormányzatok vagy más helyi, saját költségvetésû intézmények mûködtetik.

A kormányzat természetesen megtalálta a kiskapukat az ellenõrzés­hez: a részvénytársaságok révén felvásárolta a rádió­állomások részvényeit, de ma már ezek legtöbbje is magánkézbe került, az állami rádióhálózatot pedig a televízióhoz hasonlóan liberalizálták. Idõközben a he­lyi rádióadók is megkapták a szükséges mûködési en­gedélyt, és ma mintegy 800 kisebb rádióadó mûködik az ország területén; ezeket a legtöbb esetben a városi önkormányzatok vagy más helyi, saját költségvetésû intézmények mûködtetik (a kereskedelmi rádiózás itt nem megengedett).

A rádiómûsorok valamivel színvo­nalasabbak a televíziónál, a nagyobb rádióállomások, például az Europe 1 kiváló hírmûsorokat és komen­tárokat sugároz, míg a két állami tulajdonú rádióállo­más gazdag komolyzenei programokat kínál.

(Bárdosi-Karakai: A francia nyelv lexikona)

Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó